Een Gezondheidszorgpsycholoog is opgeleid om mensen met psychische klachten te behandelen en diagnosticeren. De titel Gezondheidzorgpsycholoog is beschermd. Het is wettelijk vastgelegd in de Wet BIG wie deze titel mogen voeren. Alle gekwalificeerde Gezondheidszorgpsychologen zijn in het BIG-register opgenomen en onderscheiden zich daarmee van niet-geregistreerde psychologen. Geregistreerde psychologen moeten zich bovendien elke vijf jaar opnieuw laten registreren. Herregistratie kan alleen als de psycholoog kan overleggen daarvoor onder meer de vereiste werkervaring en scholing te hebben opgedaan. Daarmee tonen zij aan dat zij hun vakbekwaamheid op peil houden.


Als u niet tevreden bent over de behandeling dan is het fijn als u dit direct bespreekbaar maakt met de behandelaar, zodat er wellicht naar een oplossing gekeken kan worden.
Is het bespreken niet naar uw wens gegaan, dan kunt u terecht bij onze beroepsvereniging het NIP (020-4106222). Alle psychologen die lid zijn van het NIP of ingeschreven staan in een van de NIP-registers, zijn gehouden aan de regels van de beroepscode.
Het toezicht op de naleving van de Beroepscode is de taak van twee onafhankelijke tuchtcolleges: het College van Toezicht en het College van Beroep. Wie bezwaren heeft tegen het beroepsmatig handelen van een NIP-psycholoog of NIP-geregistreerd psycholoog en zich rechtstreeks benadeeld voelt, kan een klacht indienen bij het College van Toezicht. Het Reglement voor het Toezicht bevat regels omtrent de procedure van klachtbehandeling.
Tegen een uitspraak van het College van Toezicht kan beroep worden ingesteld bij het College van Beroep.

Contact

Inge de Boer & partners
Coachhuis
Oorsprongpark 7
3581ET Utrecht
Tel.: 06 28 656 383
E-mail: inge@ideboer-partners.nl

Kwalificaties